Management

Sr. No. Name Designation
1. Dr. V. K. Ahuja Chairman
2. Mr. Basanta Mishra Vice Chairman
3. Mr. Arvind Bhatia Secretary/Manager
4. Mr. R.K.Khatana Member
5. Mr. Ravindra Dubey Member
6. Mr. Kanishk Khullar Member
7. Mr. R. K. Gupta Member
8. Mr. Nikhil Channa Member
9. Mr. L.V. Sehgal Member
10. Mr. Kalpesh K. Kayasth Member
11. Mr. T. Brahmaiah Member
12. Mr. G. Gangadhar Parent Representative
13. Mr. Sanjeev Chandel Parent Representative
14. Mr. Anil Kumar Vishwakarma Teacher Representative
15. Ms. Pooja Mishra Teacher Representative
16. Mr. Hitesh Tiwari Principal Ex-officio Member